Hallandsleden
Vandra i Sverige

Hallandsleden

Hallandsleden anknyter i söder till Skåneleden och i norr till Bohusleden. På sin väg genom Halland delar sig leden i östlig och i en västlig sträckning vid Simlångsgården. De båda sträckningarna förenas åter i Åkullaområdet. Från Varberg kan man följa "Europaled 1" och ansluta till övriga delar av Hallandsleden strax före Åkulla. Landskapet växlar hela tiden. Ena stunden vandrar man genom djupa skogar för att senare komma ut i ett öppet landskap med hästhagar och små röda stugor. Hallandleden följer gamla färdvägar med mängder av kulturspår såsom fornminnen och historiska byggnader. Många av sevärdheterna har fått informationsskyltar. Hela sträckan är drygt 360 km och leden är uppdelad i 24 etapper. För att täcka alla delar av Hallandsleden finns det tre kartblad, läs mer om dessa delar nedan. Kartorna går också att beställa på e-post: info@halland.se

Här hittar du de olika kartorna över Hallandsleden:

Norra delen

 VARBERG - KUNGSBACKA

 I kartan för norra delen finns följande etapper:

 • Etappen Blåvättnerna - Stensjön, 12 km
 • Vid Blåvättnerna möts Hallandsleden och Bohusleden (länk).
 • Hallandsleden går söderut delvis uppe på Göteborgsmoränens åsrygg.
 • Etappen Stensjön - Äskhult, 15 km
 •  Etappen Äskhult - Stättared, 13 km
 • Etappen Stättared - Dranstugan, 16 km Etappen Dranstugan - Gällarpesjön, 17 km Etappen Gällarpesjön - Åkulla, 20 km
 • Etappen Åkulla - Ästad, 17 km
 • Etappen Varberg - Åkulla, 21 km Ett lättgången sträcka då Hallandsleden nästan hela vägen följer en gammal järnvägsbank. Här ansluter Europaleden 1 från Danmark.
 • Etappen Kogstorp - Åkulla, 11 km

Mellersta delen

FALKENBERG - HYLTE

I kartan för mellersta delen finns följande etapper:

 • Etappen Kogstorp - Åkulla, 11 km
 • Etappen Åkulla - Ästad, 17 km
 • Etappen Ästad - Skattagård, 22 km
 • Etappen Skattagård - Frodeparken, 23 km
 • Etappen Kogstorp - Kärnebygd, 17 km
 • Etappen Kärnebygd - Eseredssjön, 12 km
 • Etappen Esseredssjön - Långesjön, 17 km
 • Etappen Långesjön - Sandsjön, 20 km
 • Etappen Sandsjön - Kvarnforsen, 7 km
 • Etappen Kvarnforsen - Gyltige, 23 km

Södra delen

 LAHOLM - HALMSTAD
The map for the southern section includes the following stages:

 • Etappen Assman - Mästocka, 16 km
 • Etappen Mästocka - Västralt, 19 km
 • Etappen Västralt - Ekegården, 18 km
 • Etappen Ekegården - Koarp, 13 km. Leden följer och går över de två vattendragen Smedjeån och Stensån. Mot slutet klättar den upp på Hallandsåsen där den vid Koarp ansluter till Skåneleden.
 • Etappen Gyltige - Kvarnforsen, 23 km
 • Etappen Frodeparken - Döbla, 7 km
 • Etappen Döbla - Ryet, 12 km
 • Etappen Ryet - Gyltige, 16 km
 • Etappen Gyltige - Assman, 11 km

Min vandring på Hallandsleden etapp 1 - Koarp

Start/Mål: Koarp på gränsen mellan Skåne och Halland.
Sträcka: Egen rundslinga på 9 km längs med etapp 1 på Hallandsleden.
Svårighet: lätt
Var: Etapp 1, gränsen mellan Halland och Skåne

Jag besökte Hallandsleden den 13 juni 2014.

Jag  hittade på en egen rundslinga där sträckan blev 9 km vacker vandring genom det Halländska landskapet. Start och mål vid Koarp och etapp 1.

Etapp 1: Koarp - Ekegården 13 km
Här är porten till Hallandsleden. Hallandsås är en naturlig gräns mellan Skåne och Halland. Vid Koarp möts Skåneledens sträckning "kust till kust" och Hallandsleden. Denna första etapp av leden går över åsen, genom bokskogar, över Laholmsslätten genomskuren av frodiga ådalar, längs Smedjeåns dalgång och vidare mot inlandets skogar och sjöar. Har vandraren tur kan denne få en skymt av de skygga vildsvinen. Hallandsås är ett omtyckt friluftsområde med fina möjligheter till vandring, men också för cykling och skidåkning. Bokskogarna på Hallandsås är bland de finaste i Halland och varje årstid ger här sin tjusning. Här finns raviner, förkastningsbranter och grottor. Förr var området också ett tillhåll för rövare och snapphanar, och många strider mellan danskar och svenskar utkämpades här på åsen.

Etapp 2: Ekegården-Västralt 18 km

Etapp 3 Västralt-Mästocka 19 km
Vid Knäred passerar leden över Lagan - den sydligaste av Hallands åar - som också är en omtyckt kanotled. På Lagaleden kan du paddla från sjön Bolmen till Västerhavet. Vid den fortsatta vandringen korsas ännu en å, Krokån, och leden följer denna vidare åt nordost.

Etapp 4 Mästocka-Assman 16 km
 Leden närmar sig det lilla samhället Mästocka och går vidare över Mästocka Ljunghed. Heden är en kvraleva av de vidsträckta hedområden som i äldre tider täckte stora delar av Halland.
Hedarna utnyttjades för intensivt bete. Här träffar du bl a på Hallands landskapsblomma, hårginsten och den skotska höglandsboskapen. Mellan Bjärsahult och Gårdshults naturreservat följer leden en moränrygg, som mest är bevuxen med tallskog.
På båda sidor finns stora, till synes oändliga myrar, i ett av södra Sveriges största våtmarksområden. Utmed Assman växlar omgivningen , det blir mer blandskog med tall och gran, men också ek, björk och bok.
Ledens sträckning är nästan identisk med "Gamla härvägen", d v s den väg Karl XI lät bygga för uppmarschen före slaget mot danskarna vid Fyllebro söder om Halmstad år 1676. Den går rakt igenom Gårdshults naturreservat. Under vår och höst kan den i terrängen markerade Hallandsleden vara svårframkomlig, varför andra vägar får sökas.

Etapp 5 Assman - Gyltige 9 km
 Utmed ån Assman, ett biflöde till Fylleån växlar omgivningen mot tidigare. Det blir mer blandskog med tall och gran, men också ek, bok och björk. Leden går in i en tämligen kuperad terräng utefter den östra sluttningen av Simlångsdalen. Denna är en sprickdal med fyra långsträckta sjöar, Gyltigesjön, Töddesjön, Simlången och Brearedssjön. Genom sjöarna flyter Fylleån på sin väg mot havet. Det är i höjdområdena, som leden kommer i kontakt med de yttersta utposterna av sydsvenska höglandet. Norr om Simlångsgården delar Hallandsleden upp sig i en västlig och en östlig sträckning.

Etapp 6 Gyltige - Ryet 16 km
 Leden lämnar Fylleåns dalgång för att via urbergshöjderna komma ner till ån Sennans breda dalgång. På vägen dit går leden genom skog, över myrmark och genom vackra odlingslandskap.

Etapp 7 Ryet-Döbla
 Från vindskyddet i Ryet några km mot norr passerar leden Virsehatts naturreservat. Från toppen av berget är det en storslagen utsikt över trakten. Leden passerar i utkanten av Oskarströms samhälle, där Nissan flyter igenom. Leden fortsätter mot norr utmed Maredsforsdammen och över riksväg 26, Nissastigen. Nu bär det sakta uppför, och på sträckan Fagerhult-Döbla går leden i en starkt kuperad terräng.

Etapp 8 Döbla - Frodeparken 7 km

Etapp 9 Frodeparken - Skattagård 23 km
 Landskapet är fortsatt varierat med passage av ett flertal dalgångar mellan de yttersta utlöparna av det sydsvenska höglandet, som sträcker sig ut i det öppnare jordbrukslandskapet, Suseån och Högvadsån är några av de större vattendragen.
Leden rör sig i utkanten av de stora godsen Knobesholm, Sannarp och Hjuleberg. I det öppna landskapet finns flera restberg, kvarlevor av urbergsplatån, t ex Kanebjär och Lundaskalle.

Etapp 10 Skattagård - Ästad 22 km
 Restbergen i det öppna jordbrukslandskapet består här av Rävdalsbjär, Lundabjäret och Kärrebjär m fl. De avviker skarpt från omgivningen och är ofta refugier för växter och det vilda, förutom att de är goda utsiktpunkter. Ätrans breda och bördiga dalgång med betesmarker på de brantare sluttningarna ger karaktär åt leden. Vid Ätrafors lämnar leden denna dalgång. Leden kommer in i Åkulla bokskogar med många vackra sjöar och stora sammanhängande bokskogsområden. Terrängen är ganska kuperad och säregna bergsprofiler kantar leden på dess väg fram. Byaberger, Djupeåsen och Hiaklitten är namn på sådana berg. I trakterna finns två fågelskyddsområden.

Etapp 11 Ästad - Gällarpesjön 24 km
Leden går vidare genom Åkulla bokskogar och passerar de kraftiga bergsbranterna på ömse sidor om Valasjön. Ett 10-tal reservat finns i området. Leden går vidare förbi sjöarna Lilla och Stora Neten, bitvis i ganska dramatisk terräng. Medelnivån över havet är omkring 75 meter, men vandraren passerar många platser på över 150 meters höjd, det ger många fina tillfällen till storslagna utblickar över landskapet.

Etapp 12 Gällarpesjön - Dranstugan 17 km
 Dramatiken i landskapsformerna gäller även för denna etapp. Leden går fram över flera framträdande bergsområden med uppodlade dalstråk emellan. Översta delarna av åarna Skuttran och Himleån tväras av leden.

Etapp 13 Dranstugan - Stättared 16 km
 Leden går längs ån Skuttrans slingrande dalgång, för att därefter passera den nordligaste av de halländska åarna, Viskan.  Göteborgsmoränen, som är en randmorän, de barrskogsklädda urbershöjderna och sprickdalen där sjön Stora Hornsjö ligger.

Etapp 14 Stättared - Äskhult 13 km
 Efter den näringsfattiga klarvattensjön Stora Hornsjö, fortsätter leden i en ganska kuperad terräng med både löv- och barrskog. Leden kommer fram till den bördiga Löftaåns dalgång, för att därefter gå över ett antal höjdparatier före mötet med rastplatsen och Äskhults by.

Etapp 15 Äskhult - Stensjön 15 km
Ur broschyren Hallandsleden;
Några kännetecken
Terrängen ör fortsatt kuperad med kontakter med ett flertal tjöar såsom Skärsjön, Agnsjön och länets största sjö, Lygnern. Vid Lygnern ligger Fjärås bräcka, som är en del av den mäktiga randmoränen, Göteborgsmoränen, som sträcker sig från Göteborg till trakten av Veddige. Utsikten över Lygnern är storslagen. Vid klart väder kan man se sjöns innersta del, drygt en och en halv mil bort, i närheten av Sätila i Västergötland.
Etapp 16: Stensjön - Blåvättnerna
 Terrängen är fortsatt kuperad med kontakter med ett flertal sjöar såsom Skörsjön, Agnsjön ochlänets största sjö Lygnern. Vid Lygnern ligger Fjörås bräcka, som är en del av den mäktiga randmoränen, Göteborgsmoränen, som sträcker sig från Göteborg till trakten av Veddige. Utsikten över Lygnern är storslagen. Vid klart väder kan man se sjöns innersta del, drygt en och en halv mil bort, i närheten av Sätila i Västergötland.

Östra sträckningen


Etapp 17, Gyltige - Kvarnforsen 23 km
 Denna östra sträcka utgår från Simlångsgården (etapp 5) och förenas med den västra sträckan i Åkulla (etapp 11). Leden går genom ett landskap som domineras av mängden sjöar, barrskogar och myrmarker. Här och var finns inslag av odlingsmarker med åker, beteshagar och ängar. I anslutning till gårdarna finner man oftast lövskog.
Trakten har ett rikt djurliv med älg, rådjur, skogs- och sjöfågel. Om vandraren rör sig tyst och är uppmärksam är chansen stor att få uppleva många spännande möten.

Etapp 18 Kvarnforsen - Sandsjön 7 km (till Rydö ca 10 km)
 Denna etapp är lik den föregående med sjöar, barrskogar och myrmarker. På sin väg norrut följer leden landsvägen över höjdpartiet Baggåsen nästan 50 meter över omgivningen.

Etapp 19 Sandsjön - Långesjön 20 km

Etapp 20 Långesjön - Eseredssjön 17 km
 Vid Stensered breder ett vackert odlingslandskap ut sig med tilltalande blickar över Stensjön och de böljande öppna markerna vid Näs. Naturen är fortsatt omväxlande med en variation av öppne bygd och skog. Ett flertal mindre sjöar passeras på väg till Ätran, samhället som fått sitt namn av det mer kända vattendraget. I Ätran kan man få all den service man behöver.

Etapp 21 Eseredssjön - Kärnebygd 12 km
Ur broschyren Hallandsleden
"Några kännetecken
Mellanhallands varierande landskap möter vandraren på sin väg mot nordväst. Ätran med sitt omfattande sjösystem, spåren efter istiden med stora isälvsavlagringar m m och barrskogen kännetecknar denna etapp. Leden passerar norra delen av Tjärnesjön, en stor klarvattensjö med bra siktdjup."
Etapp 22 Kärnebygd - Kogstorp 17 km
 Leden följer Högvadsåns dalgång mot sydväst i drygt 12 km. Nästan hela sträckan går alldeles invid ån, som flyter fram i ett tämligen snabbt förlopp. Leden går här på "Pyttebanan", en järnväg mellan Falkenberg och Limmared åren 1894 - 1959. I den övre nordöstra delen längs leden, finns det mest barrskog som söderut sedan ersätts med mer och mer lövskog. Det finns också betydande inslag av odlingsmark i dalgången. Terrängen är ganska flack, nivåskillnaden begränsas till ca 25 meter.

Etapp 23 Krogstorp - Åkulla 11 km
 Leden lämnar Högvadsåns dalgång för att klättra uppför bergssluttningen. Öppen bygd passeras vit Släryd, för att därefter komma in i skogsområdena mot Åkulla bokskogar.

Europaleden, E1 Varberg - Åkulla 21 km
 Den svenska delen av E1 börjar i Varbergs hamn och fortsätter 120 mil upp till Grövelsjön i Dalarna.  Huvudelen av denna etapp följer den gamla järnvägsbanken längs Himleån upp mot Åkulla friluftsgård.