(11) Suttarboda - Leken 15 km

Bergslagsleden - Vandra i Sverige

Svårighetsgrad: 2 (1-5), Längd: 15 km, Beräknad tid: 4 tim

Underlag: skogsväg och skogsstig. Du vandrar genom Garphyttans nationalpark. Utmed leden ligger även naturreservaten Dunderklintarna och Klunkhytteskan.

Färskvatten - Vatten finns vid etappstart. Påfyllning av färskvatten finns i Suttarboda vid ladan cirka 300 m norr om rastplatsen.

Min vandring på etapp 11

På väg hem från vårt lantställe i Tranebo åkte vi förbi Garphyttans Nationalpark och gick rakt igenom den. Vi startade i slutet av etapp 11 av Bergslagsleden och gick mot Garhyttans Nationalpark. Amanda var med men hade bestämt sig för att läsa medans vi vandrade iväg.

Vi kom iväg och hamnade nästan genast vid en jättefin rastplats. Vi fick en ordentlig utsikt över hela Närekslätten och detta tack vare ett hygge, som man inte alltid tycker är så roligt, men just denna gång, möjliggjorde utsikten.

Nu närmade vi oss gränsen till Garhyttans Nationalpark. Upp högst upp på berget och där på toppen fanns en fin utsiktplasts och rastplats. Här kunde man elda inne i parken

Neråt bar det genom urskog och ut på ängsmarker med en rik flora. Fina gärdsgårdar och en gammal ek man kunde gå in i. Efter ängarna var vi framme vid änden av parken där vi hade ställt cykeln som Thomas cyklade iväg med och hämtade bilen och Amanda.

Etapp 11 på Bergslagsleden fortsatte en bit till men den får vi ta en annan gång.

En halv kilometer före etappens slut passerar leden Lekhytteån, som från sjön Leken rinner genom Lekhyttan och Lekeberga till Svartån. Trots sin storlek har ån haft avgörande betydelse för utvecklingen av hyttbyarna Klunkhyttan och Lekhyttan, samt Lekeberga bruk. I den del av ån där leden passerar har sedan länge funnits en fast stam av bävrar, som är vår största gnagare. Bävern kan bli upp till 60 cm lång, utan svans, och väga cirka 25 kg. Pälsen är brun och mycket tät och på en kvadratcentimeter hud finns omkring 23 000 hårstrån. Människans hud har 600 hårstrån per kvadratcentimeter. Etappmål Leken ligger vid den urgamla vägen över Kilsbergen. Här har människor färdats sedan urminnes tider: till fots, till häst, eller som idag med bil. Här går idag E 18 mellan Stockholm och Oslo. Vid sjön Leken finns ett stort antal sommarstugor och en badplats, som är väl utnyttjad sommartid. Från Leken går det dagligen täta bussturer mellan Örebro och Karlskoga.

om etappen

Etapp 11 startar i den gamla Kilsbergsbyn Suttarboda, som förr var en livaktig by med en handfull gårdar. Idag finns endast det torp som kallas Sörtorpet bevarat. Sista brukare var Oscar Evaldsson, som övergav torpet 1932. Örebro kommun äger idag marken i byn och håller landskapet öppet med betesdjur. Den stora byggnaden fungerade i många år som friluftsgård och sommarkoloni, men är idag utredningshem för de sociala myndigheterna.

I Suttarboda finns vindskydd med eldstad och 300 meter söder om etappmålet finns torrtoalett. Härifrån följer du leden mot Leken. Cirka hundra meter söder om etappmålet finns under vandringssäsong möjlighet att fylla på färskvatten vid utomhuskranen, som sitter på väggen till den stora byggnaden.

Garphyttans nationalpark

Från Suttarboda går leden söderut och kommer efter ett par kilometer in i Garphyttans nationalpark. Garphyttan var en av de först bildade nationalparkerna efter 1909 års riksdagbeslut att skapa Nationalparksinstitutet. Nationalparken som är 108 hektar stor består av åkrar, slåtterängar och utmarker, som tidigare tillhört bergsmansgården Östra gården i Svenshyttan.
Bergslagsleden kommer in i nationalparken vid det högst belägna utsiktsberget och går genom den del som utgjort gårdens utmark. För att komma ned till den mest sevärda delen av parken - de gamla odlingsmarkerna med deras rikedom av ängsblommor - får man ta av från leden där den korsar den gamla vägen och därefter följa den nedför i cirka 400 meter.

Omkring 300 meter efter att leden lämnat nationalparken korsar den Svenshyttebäcken, vilken haft stor betydelse för traktens utveckling. Bland annat har den drivit hytta och sågverk och längre upp har den dämts för vattenhushållningens skull, vilket gett upphov till den sjö som nu kallas Falkadammen.
Från civilisationen och det gamla kulturlandskapet vid nationalparken och Svenshyttan letar sig Bergslagsleden återigen upp i de djupa kilsbergsskogarna. Leden följer först en skogsväg, varefter den tar av mot flera stora myrar och mossar, som ligger inbäddade i skogsområdet. Under några hundra meter går leden i kanten av Dunderklintarnas naturreservat.

Dunderklintarna är ett stort vildmarksområde med gammelskog och myrar. På våren spelar Orrar ute på Dammsjömossen och med lite tur kan du stöta på både järpe och tretåig hackspett. Reservatet är också rikt på kulturlämningar, vilka visar att skogen inte alltid varit så orörd som idag.

Rastplats Tväggelåten

Vid Lilla Tväggelåten, som ligger cirka 3 km norr om Leken, finns rastplats med vindskydd, eldstad, och toalett. Dricksvatten finns inte, men tjärnarnas vatten är så rent att det efter kokning kan användas för matlagning. För att underlätta för skötsel föreningen vädjar vi till dig att ta med dina sopor när du lämnar rastplatsen.

De båda tjärnarna Stora och Lilla Tväggelåten ligger båda i en tallmosse med nästan helt orörda skogsbestånd. En del av tallarna är mycket gamla, trots att de inte är särskilt grova. Mossen är dock inte helt opåverkad och på ett par ställen, norr om den större tjärnen, har man brutit torv för husbehov.

Gammelskog vid Klunkhytte skans.

Klunkhytte skans

Någon kilometer före etappmålet i Leken passerar leden nära fornborgen Klunkhytte skans. Från leden finns en cirka 50 meter lång återvändsled, som leder upp till själva fornborgen, där du har utsikt mot sjön Leken och Kilsbergen.

Längst Kilbergskanten har man funnit tolv fornborgar, som uppfördes under järnålderns senare del (400-1 000 e. Kr). Tekniken är genomgående densamma: man utnyttjade ett lättförsvarat stup och byggde sedan stenmurar åt övriga håll. Murarna kröntes förmodligen av en träpalissad. Fornborgen var järnåldersböndernas gemensamma byggnad och troligen en reträtt - och försvarsplats för en by eller bygd. Ofta låg fornborgarna intill viktiga farleder, vägar eller vattendrag, och av den anledningen kan de även ha fungerat som bevakningsplatser eller försvarsanläggningar. Nuvarande E 18, som går nedanför Klunkhytte skans, är en mycket gammal förbindelseled genom Kilsbergen.
Stora delar av reservatet ligger i en sydsluttning, vilket tillsammans med den kalkrika berggrunden gör att flera sällsynta växtarter trivs. Bland annat växer här fjällhällebräken, tibast, strandlummer, slåttergubbe, lentåtel och vippärt.

Klunkhyttans friluftsgård

Klunkhyttan är en gammal bergsmansgård med anor från 1500-talet. På 1640-talet vet man med bestämdhet att en hytta var igång i "Klunken" som platsen kallades.

Klunkhyttan: bergsmansgård från 1800-talet.

En halv kilometer före etappens slut passerar leden Lekhytteån, som från sjön Leken rinner genom Lekhyttan och Lekeberga till Svartån. Trots sin storlek har ån haft avgörande betydelse för utvecklingen av hyttbyarna Klunkhyttan och Lekhyttan, samt Lekeberga bruk. I den del av ån där leden passerar har sedan länge funnits en fast stam av bävrar, som är vår största gnagare. Bävern kan bli upp till 60 cm lång, utan svans, och väga cirka 25 kg. Pälsen är brun och mycket tät och på en kvadratcentimeter hud finns omkring 23 000 hårstrån. Människans hud har 600 hårstrån per kvadratcentimeter.

Strax söder om Klunkhyttan, i den låga torvtäckta byggnaden, hade masmästaren med ansvar för driften vid hyttan sitt kontor. Lekebergslagens vänner har renoverat byggnaden och inrättat det som museum.

Leken

Etappmål Leken ligger vid den urgamla vägen över Kilsbergen. Här har människor färdats sedan urminnes tider: till fots, till häst, eller som idag med bil. Här går idag E 18 mellan Stockholm och Oslo. Vid sjön Leken finns ett stort antal sommarstugor och en badplats, som är väl utnyttjad sommartid. Från Leken går det dagligen täta bussturer mellan Örebro och Karlskoga.