Sigtuna - Hällboskogen

Vandra i Stockholm

Hällbostigen är en 4 km lång stig genom trollskogen i Hällsboskogens naturreservat. Här har vi anlagt spänger över blöta partier på stigen, som börjar från elljusspåret

Hällsboskogen är ett skogsområde 2 kilometer nordväst om Sigtuna stad. Det är en vacker skogstrakt där människor bott sedan bronsåldern. Under senare sekler har skogen och ängarna varit betesmarker. Större delen av reservatet består av äldre skogar, de flesta omkring 100 års ålder.

Området är kuperat vilket har medfört att det på flera ställen finns små surdrog och kärrpartier insprängda i de omgivande hällmarkerna. Skogstyperna utgörs främst av tall-, gran- och barrblandskogar. Historiskt har skogen nyttjats som utmark för kreatur. Skogbruket har inskränkt sig till en begränsad plockhuggning de senaste åren. Några mindre partier inom reservatet har under tidigare epoker utnyttjats för slåtter. På ett par ställen återfinns kulturlämningar som indikerar att området har varit bebott redan under bronsåldern.